sk en

LIGNOTESTING, a.s.
Technická 5
821 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: 02/4363 2957
e-mail: lti@lignotesting.sk Kontakt Lignotesting

LIGNOTESTING, a.s.

  1. 01 Autorizovaná osoba Ministerstva dopravy a výstavby SR reg. č. SK02 podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch na výkon certifikácie nemennosti parametrov, certifikácie systému riadenia výroby, inšpekcií, dohľadov a skúšok stavebných výrobkov www.telecom.gov.sk
  2. 02 Notifikovaná osoba č. 1478 na výkon činností v procese posudzovania a overovania parametrov stavebných výrobkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh www.ec.europa.eu
  3. 03 Akreditovaný certifikačný orgán certifikujúci výrobky na vykonávanie certifikácie stavebných výrobkov www.snas.sk
  4. 04 Skúšobné laboratórium na mechanické, fyzikálno-chemické a chemické skúšky materiálov a výrobkov z dreva a na báze dreva 
  5. 05 Akreditovaný certifikačný orgán PROCERT na certifikáciu manažérskych systémov (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
    www.snas.sk, www.snas.sk,www.snas.sk
Lignotesting