sk en

LIGNOTESTING, a.s.
Technická 5
821 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: 02/4363 2957
e-mail: lti@lignotesting.sk Kontakt Lignotesting

Vykonávané činnosti

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN CERTIFIKUJÚCI VÝROBKY

 • certifikácia nemennosti parametrov a certifikácia systému riadenia výroby stavebných výrobkov v rozsahu osvedčenia o autorizácii a notifikácii a v rozsahu osvedčenia o akreditácii, počiatočné inšpekcie a priebežné dohľady systému riadenia výroby podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch resp. podľa harmonizovaných európskych noriem,
 • nepovinná certifikácia výrobkov (neakreditovaná činnosť),
 • previerky trvalého zabezpečenia kvality pri nepovinnej certifikácii výrobkov (neakreditovaná činnosť).

Popis činnosti certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PROCERT CERTIFIKUJÚCI MANAŽÉRSKE SYSTÉMY

 • certifikácia systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001,
 • certifikácia systémov environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001,
 • certifikácia systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001,
 • externé audity,
 • školenia k manažérskym systémom a auditovaniu.

Bližšie informácie na www.procert.sk .

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM MATERIÁLOV A VÝROBKOV

 • skúšky fyzikálnych a mechanických vlastností konštrukčných materiálov a výrobkov:
  • veľkoplošné doskové materiály z dreva a lignocelulózových hmôt (preglejky, laťovky, lepené veľkoplošné dosky, DTD, DVD, dyhy a škárovky) a rezivo;
  • palety EUR a spájacie prostriedky pre ne, rohové spoje okien a dverí, kovové profily na okná a dvere (skúška súdržnosti PTM);
  • drevené a gumové podlahoviny
 • skúšky fyzikálnych a mechanických vlastností stavebných výrobkov:
  • otvorové výplne stavieb (okná, strešné okná, svetlíky, dvere, zárubne, dvere s pohonom, brány a vráta) všetkých materiálových skladieb;
  • prvky pre montované stavby z dreva a z ostatných ľahkých hmôt (prefabrikované lepené a kovovými spojkami spájané nosníky a krovy stavieb);
  • zámky, uzávery a závesy okien a dverí;
  • mechanické spojovacie prostriedky na drevo;
  • drevené podvaly, stĺpy, schody;
  • dvere, okná a mreže odolné proti vlámaniu;
  • ochranné prostriedky na drevo, retardéry horenia;
  • lepidlá a tmely (močovinoformaldehydové, fenolické, rozpúšťadlové na báze kaučuku a plastov, tavné, epoxidové, disperzie PVAC a akrylátové ...) ;
  • náterové látky (laky, farby a emaily v nevodnom a vodnom prostredí);
  • impregnované drevené podvaly a stĺpy;
  • profily na výrobu okien a dverí;
 • skúšky fyzikálno-chemických a mechanických vlastností chemických výrobkov,
 • zisťovanie obsahu a emisie formaldehydu z veľkoplošných materiálov a nábytku,
 • posudzovanie povrchovej úpravy nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov,
 • tvorba, revízia a harmonizácia technických noriem, poradenská, konzultačná, expertízna a informačná činnosť v oblasti technickej normalizácie,
 • činnosti spojené s dozorom nad slovenskými výrobcami vyvážajúcimi drevárske výrobky,
 • odborné posudky okien, dverí, brán všetkých materiálových skladieb a ostatných drevárskych výrobkov, vrátane nábytku.