sk en

LIGNOTESTING, a.s.
Technická 5
821 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: 02/4363 2957
e-mail: lti@lignotesting.sk Kontakt Lignotesting

Oznamy

Notifikácia LIGNOTESTING, a.s. pre harmonizovanú normu EN 16034

LIGNOTESTING, a.s (Notifikovaná osoba č. 1478) má od decembra 2016 notifikáciu pre harmonizovanú EN 16034 na okná, vonkajšie dvere, brány a vráta s požiarnou odolnosťou a/alebo tesnosťou proti prieniku dymu. 

Úradný vestník Európskej únie (Official Journal of the European Union) uverejnil normu EN 16034 s obmedzením jej aplikácie len spoločne s normami EN 14351-1:2006+A2:2016 alebo EN 13241:2003+A2:2016 tzn. že certifikáty podľa tejto normy je zatiaľ možné vydať len na okná, vonkajšie dvere, brány a vráta s požiarnou odolnosťou a/alebo tesnosťou proti prieniku dymu.           

Certifikáty na dvere vnútorné a dvere mechanicky ovládané podľa tejto normy nie je teda v súčasnej dobe možné vydať, z dôvodu že výrobkové normy pre tieto skupiny výrobkov - EN 14351-2 a EN 16361 doteraz neboli vydané resp. nemajú postavenie harmonizovanej EN.

LIGNOTESTING, a.s. už vydal certifikáty podľa harmonizovanej normy EN 16034

LIGNOTESTING, a.s (Notifikovaná osoba č. 1478) dňa 04.01.2017 vydal prvé certifikáty na vonkajšie dvere s požiarnou odolnosťou a tesnosťou proti prieniku dymu podľa harmonizovanej EN 16034 a EN 14351-1:2006+A2:2016. 

CE certifikáty boli vydané pre nemeckého výrobcu VARIOTEC GmbH & Co. KG, Neumarkt i.d.OPf.

Zmeny legislatívnych predpisov - uvádzanie stavebných výrobkov na trh v SR a v krajinách EÚ

Od 1. júla 2013 došlo k zmene právnych predpisov pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh v SR a v krajinách EÚ. Týmto dňom vstúpilo do plnej účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (CPR), ktorým sa upravujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a zrušuje smernica Rady č. 89/109/EHS. Tiež nadobudol účinnosť zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane jeho vykonávacieho predpisu - vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.

LIGNOTESTING, a.s . je naďalej autorizovanou osobou SK02 a notifikovanou osobou 1478 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 o stavebných výrobkoch a notifikácia je zverejnená v databáze NANDO.

Jednou zo zmien, ktoré priniesli legislatívne úpravy po 1. júli 2013, je úloha výrobcov vypracovať Vyhlásenie o parametroch “ alebo „ SK vyhlásenie o parametroch “ v každom zo systémov posudzovania a overovania parametrov. Vyhlásenia o parametroch sa môžu vypracovať na základe certifikátov alebo vyhlásení zhody, ktoré boli vydané do 30. júna 2013, alebo na základe vykonaných postupov posudzovania a overovania parametrov podľa novej legislatívy platnej od 1. júla 2013.

V tejto súvislosti naším zákazníkom ponúkame:

  • technickú podporu pri vyhotovení Vyhlásenia o parametroch alebo SK vyhlásenia o parametroch
  • poradenstvo pri aplikácii novej legislatívnej úpravy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov
  • školenie v oblasti právnych predpisov pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh v SR a v krajinách EÚ

V prípade vášho záujmu o tieto služby kontaktujte prosím príslušného výrobkového špecialistu.

Bankové spojenie:

Názov banky: Tatra banka, a.s.
Č.ú.: 2621010841/1100
IBAN: SK64 1100 0000 0026 2101 0841
Swift(BIC): TATR SK BX

Príjem a výdaj vzoriek

Skúšobné vzorky sa doručujú do skúšobného laboratória (označenie brány: PRÍJEM A VÝDAJ VZORIEK) v termíne dohodnutom s pracovníkom skúšobného laboratória. Skúšobné vzorky preberá p. Michal Beleš, tel.: +421 905 374 445, +421 2 4341 4933.

Oznámenie o vydaných certifikátoch

Autorizovaná osoba MDVRR SR reg. č. SK02 oznamuje v zmysle § 21, ods. 16 zákona č. 133/2013 Z. z. vydanie týchto certifikátov:

Notifikovaná osoba č. 1478 oznamuje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  č. 305/2011  z 9. marca 2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch - CPR) vydanie týchto certifikátov:

Oznámenie o zrušených certifikátoch

Autorizovaná osoba MDVRR SR reg. č. SK02 oznamuje v zmysle § 22, ods. 4 zákona č. 133/2013 Z. z. zrušenie týchto certifikátov:

Notifikovaná osoba č. 1478 oznamuje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  č. 305/2011  z 9. marca 2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch - CPR) zrušenie týchto certifikátov:

Podávanie sťažností a odvolaní

Zákazník má právo podať sťažnosť alebo odvolanie na činnosti vykonávané v akciovej spoločnosti LIGNOTESTING.

Sťažnosť alebo odvolanie sa podáva písomne na adresu spoločnosti:

LIGNOTESTING, a.s.
Technická 5
821 04 Bratislava 2

Kontaktná osoba:
Ing. Jana Vašková, manažérka kvality
vaskova@lignotesting.sk
tel.: 02/4364 3074, 0905 529 933

Ďalšie informácie o podávaní sťažností:

Zákazník môže podať sťažnosť alebo odvolanie do 15 dní od ukončenia predmetnej činnosti, ak nie je dohodnutá alebo stanovená iná lehota.

Sťažnosti alebo odvolania sa musia riešiť okamžite, najneskôr však do 30 dní od ich doručenia.

Zákazník je o výsledku informovaný písomne.

Postup podávania sťažností alebo odvolaní je uvedený v príručkách kvality akciovej spoločnosti LIGNOTESTING, ktoré sú prístupné zákazníkovi na nahliadnutie v sídle spoločnosti.

Podanie sťažnosti alebo odvolania nevedie k žiadnym diskriminačným opatreniam voči zákazníkovi.